Valdymo struktūra

 

AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NYKŠTUKAS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

 

 • Direktorius organizuoja visą lopšelio-darželio veiklą;
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojai, meninio ugdymo pedagogas, logopedas pavaldūs direktoriui, atsako už vaikų ugdymą;
 • Ūkvedys tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
 • Aptarnaujantis personalas tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui, vykdo jiems priskirtas funkcijas;
 • Vyr. buhalteris tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą finansinę veiklą;
 
 
   Įstaigos taryba (toliau Taryba) yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos pedagogus, tėvus (rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:
 
 • teikia siūlymus dėl įtaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;    
 • pritaria įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
 • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
 • išklauso įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
 • svarsto įstaigos pedagogų, tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.