NUO KOVO 30 D. KARANTINO METU AGLUONĖNŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE UGDYMAS BUS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuo kovo 30 d. karantino metu Agluonėnų lopšelyje-darželyje ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Nuotolinio ugdymo procesas organizuojamas remiantis Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Įstaigoje įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, veikia interneto tinklalapis www.agluonenudarzelis.lt , sukurtas Agluonėnų lopšelio-darželio Facebook profilis, visos grupės yra susikūrusios uždaras Facebook bendravimo grupes.

Skaitmeninis ugdymo turinys pasiekiamas, bendraujama bei bendradarbiaujama ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku nuotoliniam ugdymui naudojantis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“, uždarų Facebook grupių priemonėmis, Messenger ryšiu, kasdien prisijungiant mokytojams, tėvams, mokiniams iš namų.

Mokytojos, logopedė parengia trumpalaikius savaitės veiklos planus, kiekvienos dienos veiklos medžiagą su nuorodomis ir patalpina virtualioje aplinkoje: elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, uždarose Facebook grupėse.

Priešmokykliniam ugdymui naudojama priešmokyklinio ugdymo priemonė „Opa pa“, mokiniai naudojasi turimais vadovėliais, pratybų sąsiuviniais, tačiau užduotys jiems pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.

Mokytojos, logopedė susitaria su tėvais, mokiniais dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai.

Bendravimui su tėvais (globėjais, rūpintojais) naudojamasi grupių, įstaigos mobiliuoju ryšiu, elektroniniu paštu agluonenudarzelis@gmail.com, elektroninio dienyno susirašinėjimo sistema, Facebook, Messenger ryšiu.

Mokytojus ir tėvus technologijų naudojimo klausimais nuotolinio ugdymo proceso metu konsultuoja skaitmeninių technologijų administratorius – UAB „Kompiuteriniai sprendimai“ specialistai, el. p. info@compro.lt

Sklandžiam įsitraukimui į nuotolinį ugdymą(si) prašome naudotis tėvams parengta atmintine, kurią rasite Skelbimų puslapyje.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, karantino laikotarpiu mokytojai, specialistai lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ dirba nuotoliniu būdu. Jų darbo grafikas pirmadienį–penktadienį:

Direktorė dirba nuo 8.00 iki 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00–12.30 val.).

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai dirba nuo 8.00 iki 15.42 val. (pietų pertrauka 12.00–12.30 val.).

Logopedė dirba nuo 12.00 iki 15.35.

Meninio ugdymo mokytoja dirba antradieniais nuo 8.30 iki 12.30, trečiadieniais 8.30 iki 13.30, ketvirtadieniais 8.30 iki 12.30